Vi är mycket glada över att du är intresserad av vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för hanteringen av Dnt Trading. Användning av Dnt Trading-webbplatsen är i allmänhet möjlig utan att ge någon personlig information. Om en registrerad vill använda vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter vara nödvändig. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, får vi i allmänhet samtycke från den registrerade.
Hanteringen av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Dnt Trading. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.
Som registeransvarig har Dnt Trading implementerat många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så komplett skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan internetbaserade dataöverföringar i allmänhet ha säkerhetsbrister, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är varje registrerad gratis att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.
1. Definitioner
Dataskyddsdeklarationen från Dnt Trading är baserad på den terminologi som används av den europeiska riktlinjen och regleringsgivaren vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå både för allmänheten och för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.
Vi använder följande villkor i denna dataskyddsdeklaration:
a) Personuppgifter
Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"). En fysisk person anses vara identifierbar om, direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning till en identifierare, t.ex. ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycket av den fysiska, fysiologiska, denna fysiska persons genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet kan identifieras.
b) den registrerade
Berörd person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.
c) bearbetning
Bearbetning är alla operationer eller serier av operationer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer i samband med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisation, organisation, lagring, anpassning eller modifiering, läsning, fråga, användning, Offentliggörande genom överföring, distribution eller annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.
d) begränsning av behandlingen
Begränsning av behandlingen är markering av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.
e) Profilering
Profilering är alla typer av automatiserad behandling av personuppgifter, som består i att dessa personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter som är relaterade till en fysisk person, särskilt aspekter relaterade till arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personlig Analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, placering eller förändring av plats för denna fysiska person.
f) pseudonymisering
Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna kan inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.
g) Styrenhet eller styrenhet
Den person som är ansvarig eller ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och medel för behandling av personuppgifter. Om syftena och medlen för denna bearbetning specificeras av unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den ansvariga personen eller de specifika kriterierna för namngivning av dem tillhandahållas i enlighet med unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning.
h) processor
Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariga personen.
i) Mottagare
Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilket personuppgifter lämnas, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan få personuppgifter som en del av ett specifikt utredningsmandat enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning anses emellertid inte som mottagare.
j) tredje part
En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ än den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som har behörighet att behandla personuppgifterna under direkt ansvar för den registeransvarige eller processorn.
k) Samtycke
Samtycke är varje uttryck för vilja som den registrerade frivilligt ger för det specifika fallet på ett informerat sätt och otvetydigt i form av en förklaring eller annan tydlig bekräftande handling som den registrerade indikerar att de samtycker till behandlingen av sina personuppgifter är.
2. Kontrollantens namn och adress
Ansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra lagar om dataskydd som är tillämpliga i EU: s medlemsstater och andra bestämmelser med dataskyddskaraktär är:
Dnt Trading
Welandersväg 12
112 50 Stockholm
Sverige
Tel .: +46(0)736340057
E-post: info@dnt-trading.se
Webbplats: www.dnt-trading.se
3. Cookies
Dnt Tradings webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras i ett datorsystem via en webbläsare.
Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. En cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en karaktärsträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den individuella webbläsaren för den registrerade från andra webbläsare som innehåller andra kakor. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.
En cookie kan användas för att optimera informationen och erbjudandena på vår webbplats i användarens intresse. Som redan nämnts gör cookies möjliga för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som till exempel använder cookies behöver inte ange sina åtkomstdata varje gång han besöker webbplatsen, eftersom detta utförs av webbplatsen och cookien lagrad i användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i onlinebutiken. Onlinebutiken minns artiklarna som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie.
Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbplats med hjälp av en lämplig inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts bort när som helst med hjälp av en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren, kan under vissa omständigheter inte alla funktioner på vår webbplats användas till fullo.
4. Insamling av allmänna uppgifter och information
Dnt Tradings webbplats samlar in en serie allmänna uppgifter och information varje gång webbplatsen nås av en registrerad eller ett automatiserat system. Denna allmänna information och information lagras i serverns loggfiler. Följande kan spelas in: (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem går in på vår webbplats (så kallad referrer), (4) de undersidor som använder ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress),
Vid användning av denna allmänna information och information drar Dnt Trading inga slutsatser om den berörda personen. Snarare krävs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) för att säkerställa den långsiktiga funktionen i våra informationsteknologisystem och vår webbplats och ( 4) att ge brottsbekämpande myndigheter den information som krävs för brottsbekämpning i händelse av ett cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt av Dnt Trading å ena sidan och även i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi bearbetar. Serverns loggfils anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.
5. Prenumeration på vårt nyhetsbrev
På Dnt Tradings-webbplatsen ges användare möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den person som ansvarar för behandlingen när du beställer nyhetsbrevet bestäms av den ingångsmask som används för detta ändamål.
Dnt Trading informerar sina kunder och affärspartner om företagets erbjudanden med regelbundna intervaller med hjälp av ett nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev kan endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet. Av rättsliga skäl skickas ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som har angetts av den registrerade för första gången för att skicka nyhetsbrevet i en dubbel opt-in-procedur. Detta bekräftelsemeddelande används för att kontrollera om ägaren till e-postadressen som den berörda personen har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.
De personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller för en registrering i detta avseende, vilket kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevbjudandet eller förändringar av tekniska omständigheter. De personuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten överförs inte till tredje part. Den berörda personen kan avbryta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. För att dra tillbaka samtycke finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det finns också möjlighet att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst direkt på kontrollerns webbplats eller informera controller på annat sätt.
6. Spårning av nyhetsbrev
Dnt tradings-nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilinspelning och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgången eller misslyckandet med onlinemarknadsföringskampanjer. Baserat på den inbäddade spårningspixeln, kan Dnt Trading känna igen om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad och vilka länkar i e-postmeddelandet som kallades upp av den registrerade.
Sådana personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna i nyhetsbrevet lagras och utvärderas av datakontrollanten för att optimera sändningen av nyhetsbrevet och för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den berörda personens intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Berörda personer har när som helst rätt att återkalla den separata godkännandedeklarationen som hänför sig till detta, som görs med förfarandet för dubbel opt-in. Efter återkallelse raderas dessa personuppgifter av kontrollenheten. Om du avbokar nyhetsbrevet tolkar Dnt Trading automatiskt det som en återkallelse.
7. Kontaktalternativ via webbplatsen
Die Internetseite der Hanselmann GmbH enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
8. Rutinisk radering och blockering av personuppgifter
Den registeransvarige behandlar och lagrar personuppgifter för den registrerade endast under den tid som krävs för att uppnå lagringsändamålet eller om detta görs av den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare i lagar och förordningar, vilken av datakontrollanterna är föremål för, tillhandahölls.
Om lagringsändamålet inte längre gäller eller om en lagringsperiod som föreskrivs av det europeiska direktivet och förordningsleverantören eller en annan ansvarig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
9. Den registrerades rättigheter
a) Rätt till bekräftelse
Varje registrerad har rätten beviljad av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att be den registeransvarige om bekräftelse av om personuppgifter om dem behandlas. Om en registrerad vill utöva denna rätt till bekräftelse, kan han kontakta en anställd hos den registeransvarige när som helst.
b) Rätt till information
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att få kostnadsfritt information om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information från den registeransvarige när som helst. Dessutom har det europeiska direktivet och regleringsgivaren beviljat den registrerade informationen om följande information:
behandlingsändamål
kategorierna av personuppgifter som behandlas
mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt för mottagare i tredjeländer eller med internationella organisationer
om möjligt den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
förekomsten av en rätt till korrigering eller radering av personuppgifterna om dem eller till begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna behandling
rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: all tillgänglig information om uppgifternas ursprung
förekomsten av automatiserat beslut, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22 punkterna 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den logik som är inblandad samt omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade
Den registrerade har också rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om detta är fallet har den registrerade också rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.
Om en registrerad vill utöva denna rätt till information kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
c) Rätt till rättelse
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att begära omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om dem. Den registrerade har dessutom rätt att, med beaktande av syftet med behandlingen, begära att fullständiga personuppgifter är fullbordade - också med hjälp av ett kompletterande uttalande.
Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
d) Rätt till radering (rätt att glömmas)
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att kräva av den ansvariga personen att personuppgifterna om dem raderas omedelbart om ett av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte är nödvändig:
Personuppgifterna samlades in för sådana ändamål eller behandlades på något annat sätt som de inte längre är nödvändiga för.
Den registrerade drar tillbaka sitt samtycke som behandlingen baserades i enlighet med artikel 6.1 a) GDPR eller artikel 9.2 a) GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
Den registrerade gör invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 GDPR och det finns inga överväldigande berättigade skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 GDPR Bearbetar en.
Personuppgifterna behandlades olagligt.
Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i de medlemsländer som den registeransvarige är föremål för.
Personuppgifterna samlades in i relation till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8, punkt 1, GDPR.
Om ett av ovanstående skäl är tillämpligt och en registrerad önskar att personuppgifter lagras av Hanselmann GmbH kan raderas en anställd hos den registeransvarige när som helst. Hanselmann GmbH-anställd ordnar omedelbart att begäran om radering följs.
Om personuppgifterna har offentliggjorts av Hanselmann GmbH och vårt företag ansvarar som en ansvarig person enligt artikel 17, punkt 1 GDPR för att radera personuppgifterna, kommer Hanselmann GmbH att vidta lämpliga åtgärder med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnader av teknisk karaktär, för att informera andra datakontrollanter som behandlar publicerade personuppgifter om att den registrerade har tagit bort alla andra datakontrollanter om att alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller kopior av dessa personuppgifter tas bort har begärt så länge behandlingen inte är nödvändig.Anställden hos Hanselmann GmbH ordnar det nödvändiga i enskilda fall.
e) Rätt till begränsning av behandlingen
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att begära den registeransvarige att begränsa behandlingen om ett av följande villkor är uppfyllda:
Den registrerade bestrider personuppgifternas noggrannhet under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera personuppgifternas riktighet.
Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar ta bort personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas.
Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna i syfte att behandla, men den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.
Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med Artikel 21, punkt 1 GDPR och det är ännu inte klart om den berörda personens legitima skäl överväger den registrerades.
Om ett av ovanstående krav uppfylls och den registrerade vill begränsa de personuppgifter som lagras hos Hanselmann GmbH, kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Hans anställda anställde kommer att ordna att behandlingen begränsas.
f) Rätt till dataportabilitet
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att ta emot de personuppgifter som rör dem, som lämnades till en ansvarig person av den registrerade, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits, under förutsättning att behandlingen är baserad på samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav a GDPR eller artikel 9 para 2 bokstäva en GDPR eller baseras på ett kontrakt i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade processer,
Vidare, när den utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20, punkt 1 GDPR, har den registrerade rätten att få personuppgifterna överföras direkt från en ansvarig person till en annan, om detta är tekniskt genomförbart och i så fall detta påverkar inte andra människors rättigheter och friheter.
För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade kontakta en anställd hos Hanselmann GmbH när som helst.
g) Rätt att invända
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren, av skäl som härrör från deras särskilda situation, när som helst mot behandling av personuppgifter om dem, som bygger på artikel 6, punkt 1, bokstav e eller f DS-GVO äger rum för att invända. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.
I händelse av invändning kommer Hanselmann GmbH inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som uppväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara av juridiska fordringar.
Om Hanselmann GmbH behandlar personuppgifter för att driva direkt mail har den registrerade rätten att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller också för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam. Om den berörda personen invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål kommer Hanselmann GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
Dessutom har den berörda personen, av skäl som beror på deras speciella situation, rätten att behandla personuppgifter som rör dem, som utförs vid Hanselmann GmbH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89, punkt 1 DS- GMO för att göra invändningar, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.
För att utöva rätten att invända kan den registrerade kontakta alla Hanselmann GmbH-anställda eller annan anställd direkt. Den registrerade står också fritt att utöva sin rätt att invända i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58 / EG, med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.
h) Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten att beviljas av de europeiska direktörerna och tillsynsmyndigheterna att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättsliga effekter eller på liknande sätt påverkar dem väsentligt om beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett kontrakt mellan den registrerade och den registeransvarige, eller (2) baserat på unions- eller medlemslagstiftning som den registeransvarige är föremål för,är tillåtet och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter samt den registrerades legitima intressen eller (3) äger rum med den registrerades uttryckliga medgivande.
Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett kontrakt mellan den registrerade och den ansvariga personen eller (2) det fattas med uttryckligt samtycke från den registrerade, vidtar Hanselmann GmbH lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna samt de berättigade. Skydda den registrerades intressen, som åtminstone innefattar rätten att få en persons ingripande från den ansvariga, att ange sin egen ställning och bestrida beslutet.
Om den registrerade vill hävda rättigheter med avseende på automatiserade beslut kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
i) Rätt att dra tillbaka samtycke enligt lagen om dataskydd
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter när som helst.
Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
10. Dataskydd för ansökningar och i ansökningsprocessen
Controller samlar in och behandlar personuppgifter från sökande i syfte att behandla ansökningsprocessen. Bearbetning kan också göras elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar relevanta ansökningsdokument till den person som ansvarar för behandling på elektronisk väg, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om den registeransvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om den registeransvarige inte ingår ett anställningsavtal med den sökande, ansökningsdokumenten kommer att raderas automatiskt två månader efter tillkännagivandet av avvisningsbeslutet, förutsatt att radering inte strider mot andra berättigade intressen hos den registeransvarige. Andra legitima intressen i denna mening är till exempel en skyldighet att lämna bevis i ett förfarande enligt lagen om allmän likabehandling (AGG).
11. Dataskyddsföreskrifter för tillämpning och användning av Facebook
Styrenheten har integrerat Facebook-företagets komponenter på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.
Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuella utrymmen. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att utbyta åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook gör det möjligt för användare av det sociala nätverket, bland annat att skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänskapsförfrågningar.
Facebook drivs av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en drabbad person bor utanför USA eller Kanada är personen som ansvarar för behandling av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av styrenheten och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) har integrerats, aktiveras webbläsaren i informationsteknologisystemet för den berörda personen automatiskt av respektive Facebook Komponent gör att en representation av motsvarande Facebook-komponent laddas ner från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-insticksprogram finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denna tekniska process får Facebook kunskap om vilken specifik undersida av vår webbplats som besöks av den berörda personen.
Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt, känner Facebook igen varje gång vår webbplats öppnas av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats, vilken specifika undersida av vår webbplats besökaren besöker. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas respektive Facebook-konto för den person som berörs av Facebook. Om den berörda personen trycker på en av Facebook-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Gilla" -knappen, eller om personen berör en kommentar, tilldelar Facebook denna information till personens personliga Facebook-användarkonto och lagrar denna personliga information ,
Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt som han får tillgång till vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan han går in på vår webbplats.
Datapolicyn publicerad av Facebook, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter från Facebook. Det förklarar också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att undertrycka överföring av data till Facebook.
12. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Styrenheten har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om besökarnas beteende på webbplatser. En webbanalystjänst samlar in uppgifter, bland annat från vilken webbplats en registrerad kom till en webbplats (sk referrer), vilka undersidor på webbplatsen var tillgängliga eller hur ofta och hur länge en undersida visades. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av internetreklam.
Google Analytics-komponenten drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.
Datakontrollanten använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalysen via Google Analytics. Med detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google om tillgången till vår webbplats kommer från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan avtalsslutande stat i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besökares flöden på vår webbplats. Google använder data och information som erhållits, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinrapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.
Google Analytics placerar en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Vilka cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen öppnas, som drivs av kontrollenheten och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, utlöses automatiskt webbläsaren på informationssystemets system för den registrerade av respektive Google Analytics-komponent Att överföra data till Google i syfte att analysera online. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, till exempel IP-adressen för den registrerade, som Google använder bland annat för att
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en cookie på informationsteknologisystemet för den berörda personen. Dessutom kan en cookie som redan ställts in av Google Analytics tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.
Den registrerade har dessutom möjligheten att göra invändningar mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics om användningen av denna webbplats och bearbetning av denna information av Google. För att göra detta måste den berörda personen ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg berättar för Google Analytics via JavaScript att ingen information och information om besök på webbplatser får överföras till Google Analytics. Google anser att installationen av webbläsartillägget är en invändning. Om den registrerades informationsteknologisystem senare raderas, formateras eller installeras om, den registrerade måste installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den berörda personen eller en annan person som befinner sig inom deras inflytande, finns det möjlighet att återinstallera eller återaktivera webbläsartillägget.
Mer information och gällande dataskyddsbestämmelser för Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer detaljerat under den här länken https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
13. Dataskyddsföreskrifter för tillämpning och användning av Google AdWords
Styrenheten har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en internetreklamtjänst som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i både Googles sökmotorresultat och Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera vissa nyckelord, genom vilka en annons endast visas i Googles sökmotorresultat när användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordsrelevant sökresultat. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna på ämnesrelaterade webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med beaktande av de tidigare definierade nyckelorden.
Google AdWords drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.
Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intressebaserad annonsering på webbplatser för tredjepartsföretag och i sökmotorns resultat från Googles sökmotor och genom att visa tredjepartsreklam på vår webbplats.
Om en registrerad når vår webbplats via en Google-annons placeras en så kallad konverteringskaka på den registrerades informationsteknologisystem av Google. Vilka cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringskaka tappar giltigheten efter trettio dagar och används inte för att identifiera personen i fråga. Om kakan ännu inte har löpt ut används konverteringscookien för att avgöra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutikssystem, har nåtts på vår webbplats. Konverteringskakan gör det möjligt för både oss och Google att förstå om en registrerad person som kom till vår webbplats via en AdWords-annons genererade försäljning, dvs. fullbordat eller avbrutit ett köp av varor.
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte.
Konverteringskakan används för att lagra personlig information, till exempel webbplatser som besöks av den registrerade. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen till den internetanslutning som den registrerade använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan dela denna personliga information som samlas in genom den tekniska processen med tredje parter.
Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra Google från att ställa in en konverteringskaka på personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan ställts in av Google AdWords tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.
Den registrerade har dessutom möjlighet att invända mot Googles intressebaserade reklam. För att göra detta måste den registrerade komma åt länken www.google.de/settings/ads från var och en av de webbläsare de använder och göra önskade inställningar där.
Mer information och gällande dataskyddsbestämmelser för Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
14. Dataskyddsföreskrifter för applikation och användning av Instagram
Styrenheten har integrerade komponenter från Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform och gör det möjligt för användare att dela foton och videor och också sprida sådan information på andra sociala nätverk.
Instagram drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av kontrollenheten och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) har integrerats, aktiveras webbläsaren på informationsteknologisystemet för den berörda personen automatiskt av respektive Instagram-komponent uppmanas att ladda ner en representation av motsvarande komponent från Instagram. Som en del av denna tekniska process får Instagram kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den som berörs besöker.
Om den registrerade är inloggad på Instagram samtidigt, känner Instagram igen varje gång vår webbplats öppnas av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats, vilken specifik undersida besöksen av den registrerade. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och tilldelas respektive Instagram-konto för den registrerade av Instagram. Om den registrerade klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerad på vår webbplats, tilldelas data och information som överförs med den personliga Instagram-användarkontot för den registrerade och sparas och behandlas av Instagram.
Instagram får alltid information via Instagram-komponenten om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Instagram samtidigt som han kommer in på vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Instagram kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Instagram-konto innan de går in på vår webbplats.
Mer information och gällande dataskyddsföreskrifter för Instagram finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
15. Dataskyddsföreskrifter för tillämpning och användning av YouTube
Styrenheten har integrerat YouTube-komponenter på denna webbplats. YouTube är en internetvideoportal som gör det möjligt för videoutgivare att publicera videoklipp gratis och andra användare att se, utvärdera och kommentera dem gratis. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, varför kompletta film- och TV-program, men också musikvideor, trailers eller videor gjorda av användare själva kan hämtas via Internetportalen.
YouTube drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av styrenheten och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, aktiveras webbläsaren i informationsteknologisystemet för den berörda personen automatiskt av respektive YouTube-komponent uppmanas att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information på YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del av denna tekniska process görs YouTube och Google medvetna om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.
Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt, känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker genom att öppna en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive YouTube-konto för den berörda personen.
YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt som han får tillgång till vår webbplats; detta händer oavsett om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan han besöker vår webbplats.
De dataskyddsregler som publiceras av YouTube, som finns tillgängliga på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.
16. Rättslig grund för behandling
Art 6 I lit. en GDPR tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetning av verksamheter där vi får medgivande för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i, liksom fallet med till exempel bearbetningsoperationer som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller övervägande, baseras behandlingen på Art 6 I lit. b GDPR. Detsamma gäller för sådana bearbetningsoperationer som är nödvändiga för att genomföra förhandskontrakt, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en juridisk skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att uppfylla skatteplikt, är behandlingen baserad på artikel 6 I lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades eller en annan fysisk person. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare till vårt företag skadades och hans namn, ålder, hälsoförsäkring eller annan viktig information måste vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på artikel 6 som jag tände. d GDPR. I slutändan skulle bearbetningsoperationerna kunna baseras på artikel 6 som jag tänkte. f GDPR. Bearbetningstransaktioner som inte omfattas av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna är baserade på denna rättsliga grund om behandling är nödvändig för att säkerställa vårt bolags eller tredje parts legitima intressen, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger dem. Sådana bearbetningsoperationer är tillåtna för oss särskilt eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett legitimt intresse kunde antas om den registrerade är en kund hos den ansvariga personen (skäl 47 meningen 2 GDPR). om behandling är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse från vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger dem. Sådana bearbetningsoperationer är tillåtna för oss särskilt eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett legitimt intresse kunde antas om den registrerade är en kund hos den ansvariga personen (skäl 47 meningen 2 GDPR). om behandling är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse från vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger dem. Sådana bearbetningsoperationer är tillåtna för oss särskilt eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett legitimt intresse kunde antas om den registrerade är en kund hos den ansvariga personen (skäl 47 meningen 2 GDPR).
17. Berättigade intressen i behandlingen som drivs av den registeransvarige eller en tredje part
Är behandlingen av personuppgifter baserad på artikel 6 I lit. f GDPR är vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare.
18. Varaktighet för vilken personuppgifterna lagras
Kriteriet för lagring av personuppgifter är respektive laglig lagringsperiod. Efter att perioden har löpt ut raderas motsvarande data rutinmässigt under förutsättning att de inte längre är skyldiga att uppfylla eller inleda ett kontrakt.
19. Rättsliga eller avtalsregler för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för att ingå avtal; Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter; möjliga konsekvenser av att inte tillhandahålla
Vi kommer att informera dig om att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan vara resultatet av avtalsregler (t.ex. information om den avtalsslutande parten). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att en registrerad förser oss med personuppgifter som vi därefter måste behandla. Till exempel är den berörda personen skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle leda till att kontraktet inte ingås med den berörda personen. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta en av våra anställda.
20. Förekomst av automatiserade beslutsfattande
Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslut eller profilering.